LENSFED

Contact

 
 
 
 
 

 

 

President

MANISANKAR R K

Phone: 9349608270

email : mspkd@gmail.com

Secretary

SANILKUMAR P M

Phone: 9447104907

email : sanilpala@gmail.com

Treasurer

VINOD KUMAR C S

Phone: 9847022441

email : tecvin1974@gmail.com